Strona główna1 » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
Centrum Szkoleniowe CorioI. Postanowienia ogólne
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Centrum Szkoleniowe Corio ustala niniejszym  regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Centrum Szkoleniowe Corio usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro, dostępnego pod adresem http://www.allegro.pl.
3. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego, oraz jego pełnej akceptacji.
II. Definicje
1. „Sprzedający”, oznacza firmę Centrum Szkoleniowe Corio Anna Brzozowska - Gierak ul. Jana Keplera8c/16 60-158 Poznań z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stolarska1/10.
2. „Kupujący” oznacza każdego, kto podejmuje działania zmierzające do nabycia usługi- zgodnie z prawem - za pośrednictwem strony WWW udostępnionej za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro.pl.
3. Konto kupującego - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
4. „Sklep - sklep internetowy działający w serwisie aukcyjnym Allegro.pl pod profilem użytkownika
„dosia-ab”, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
5. „Usługa świadczona drogą elektroniczną” oznacza realizację zamówienia projektu, dokonaną przez Kupującego, poprzez firmę Centrum Szkoleniowe Corio poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, w celu ich przetwarzania oraz przechowywania, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami).
6. „System teleinformatyczny” oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
7. „Adres e – mail” (poczta elektroniczna) składa się on z nazwy użytkownika oraz nazwy domeny rozdzielonych przez symbol @, na przykład:  biuro@coriocs.pl
8. „Regulamin” niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Centrum Szkoleniowe Corio
9. „Wysłanie zamówienia” oświadczenie przez Kupującego chęci zawarcia ze Sprzedającym umowy kupna sprzedaży.
10. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
11. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy;
III. Składanie zamówienia
1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach sklep zamieszcza w serwisie aukcyjnym Allegro.pl w swoim profilu użytkownika „dosia-ab”.
2. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
3. Zamówienia od Kupującego są przyjmowane przez serwis aukcyjny Allegro.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
4. Zamówienia mogą być realizowane tylko na trenie Polski.
5. Kupujący, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze" składanych z nowoutworzonego Konta Kupującego, Kupujący otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sprzedający ma prawo zwrócić się do Kupującego z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
6. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi dokonać:
a) wyboru zamawianych towarów lub usług,
b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne
adresy),
c) wyboru sposobu płatności.
d) zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży (Regulamin sklepu internetowego) i nacisnąć przycisk zatwierdzający
zamówienie.
7. Po spełnieniu ww. warunków zamówienie uznane jest za wysłane.
8. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
9. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak Kupujący oświadcza , iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez Sprzedającego.
10. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w  niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających  realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar - Sprzedający zwróci należność w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.
12. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości
realizacji zamówienia Kupującego, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w  ciągu 7 dni od
powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sprzedającego (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail ).
IV. Ceny towarów.
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
- podawane są w złotych polskich,
- zawierają podatek VAT,
- nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
- nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
5. Kupujący ma możliwość skorzystania z różnych opcji dostawy. Szczegółowe informacje dostępne są stronach w sekcji "dostawa".
6. Zamówiony towar zostanie wysłany na adres i w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia, po zaksięgowaniu wpłaty na wskazane poniżej konto bankowe Sprzedającego.
7. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. W przypadku niejasności kosztów prosimy i kontakt.
8. Kupujący, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty,
sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
V. Realizacja zamówienia
1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, oraz podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia, danych osobowych zgodnych z prawdą i potwierdzenie zgody na ich weryfikację.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zmówienia w przypadku, gdy Kupujący nie wyraził zgody na weryfikacje podanych przez Kupującego danych, lub gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane, a w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnej.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zmówienia, gdy uzna, iż w zamówieniu
złożonym przez Kupującego występuje podejrzenie działania niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia  cudzych danych identyfikujących w Sklepie internetowym, podszywania się pod inną osobę.
VI. Zapłata
1. Za zamówiony towar - usługę Kupujący obowiązany jest uregulować należność:
a) wpłata PayU
a) przelewem bankowym, na konto podane po potwierdzeniu zakupu;
b) płatnością przy odbiorze.
2. Na poleceniu przelewu należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas
akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej .
3. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze - usłudze w momencie potwierdzenia
przez Sprzedającego zamówienia.
4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży.
VII. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro. Poinformuj
sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni
kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.
Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien wypłacić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
VIII. Gwarancja, niezgodność projektu z umową
1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez
Kupującego, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z poźn. zm.).
2. Celem skorzystania z gwarancji należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą elektroniczną, drogą listowną na jego adres bądź droga telefoniczną.
IX. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedający.
2. Dane osobowe podane przez Kupującego podczas wypełniania formularza zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
3. Dane osobowe są przekazywane innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji
zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.
4. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ,w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
X. Kontakt / uwagi
1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu
internetowego Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:
a) pocztą elektroniczną na adres: biuro@coriocs.pl,
b) telefonicznie pod nr tel. 503 086 728 dostępnym w  dni powszednie w godzinach 8 do 18
c) listownie na adres:
Centrum Szkoleniowe Corio Anna Brzozowska - Gierak Ul. Stolarska 1/10 60-788 Poznań
XI. Postanowienia końcowe
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony
Regulamin będzie dostępny na stronie aukcji internetowych udostępnianych przez użytkownika
„dosia-ab” w serwisie aukcyjnym Allegro.pl.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji lub publikacji tekstu Regulaminu
zawierającego zmianę na stronie internetowej Sklepu w serwisie aukcyjnym Allegro.
3. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest
spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miałby wpływu, mimo zachowania należytej
staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie
zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do
ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji
Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt nie- bezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
9. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Centrum Szkoleniowe Corio z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest
udostępniony Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem karty użytkownika „dosia-ab” w serwisie
aukcyjnym Allegro.
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 01.07.2014


 
Przejdź do strony głównej
DPD
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl